Arşiv 12 Aralık 2018

sperm testi nedir

Sperm Testi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sperm testi, spermin miktar ve kalitesi hakkında bilgi vermektedir. Ancak sperm sonuçlarının doğru incelenebilmesi ve sonuçların doğru bir şekilde test edilmesi için örnek verirken ve test yaptırmadan önce dikkat edilmesi gereken konular yer almaktadır.
​Yapılan bu analizlerde belirlenen sperm kalitesi; sperm üretimi, organ salgıları, yakın zamanda geçirilmiş ateşli enfeksiyonlar, cinsel perhiz süresi gibi sabit faktörlere bağlıdır. Bu yüzden bu veriler kaydedilmeli ve sonuçlar değerlendirilirken göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sperm testinde sonuçlar değerlendirilirken aşağıda belirtilen faktörler etkili olacaktır. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken konular da şu şekildedir:

Perhiz Süresi 

Numune vermeden önce en az 2, en fazla 7 günlük cinsel perhiz süresi uygulamanız gerekmektedir. Cinsel perhizinizin süresini fazla uzun tutmak sperm kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Örneğin Miktarı

Ejakülasyon sırasında atılan ilk semen zengin prostat sıvısı içerir, daha sonrakiler ise daha çok seminal kese sıvısı içerir. Numune olarak alınacak bu ilk kısım oldukça değerlidir. Bu yüzden sperm bakımından zengin olan kısımın kaybı semen testi için sonucu olumsuz olarak etkiler. Numune verirken özellikle ilk kısmın kabın içine verildiğinden emin olunmalı.

Numunenin Steril Tutulması

Sağlıklı bir test sonucu için numunenizi dış ortamdan korumalısınız. Bu kaynaklar görüntüyü olumsuz etkileyerek yanlış bir test sonucuna sebebiyet verebilir. Bu yüzden elleri, numune kaplarını vb. mümkün oldukça steril tutmanız lazımdır.

Isıdan Koruma

Ejakülasyondan sonra numunenizi aşırı ısı değişimlerinden uzak tutmanız lazım, çünkü bu aşırı ısı değişimleri spermatozoayı olumsuz etkilemektedir. Numune kabı için ideal sıcaklıklar 20°C ile 37°C arasındadır.​

Hacim

Sperm testinde hacim oldukça önemlidir. Semen hacminizin en az  1,5 ml olması gerekir. Bu alt sınırı sağlayamamanızın sebebi ejakülasyon sırasında dışa boşalma olabilir. Ayrıca yaşlanma ile birlikte sperm üretimi ile birlikte seminal sıvı da azalış göstermektedir. Bu yüzden genç ve yaşlı erkeklerde semen konsantrasyonları benzerlik gösterebilmesine rağmen, toplam sperm sayıları farklılık göstermektedir.


Privacy Policy

MIPS LABORATUVAR AR-GE YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla [MIPS LABORATUVAR AR-GE YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ] (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler,
[mipsmedical.com]’den erişilebilen [MIPS LABORATUVAR AR-GE YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ] Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından size sağlanmış olan mobil
uygulamamız aracılığıyla hizmetlerimizi sunmak, uygulamamızın gerektiği gibi faaliyet göstermesi için
Şirket iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, açık rızanızın bulunması halinde kişiye özel
pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ve uygulama yoluyla sağlanan hizmetlerimiz
doğrultusunda Şirket tarafından sperm kalitenizin ölçülmesi, tarafınıza bilgi gönderimi ve sağlık
verileriniz ilaç ve tıbbi cihaz firmaları ile paylaşılmak amaçlarıyla işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda belirttiğimiz
amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında bulunan tedarikçilerimize ve kanunen yetkili
kamu kurumlarına ve özel kurumlara aktarılabilecek olup bu noktada gerekli ve yeterli düzeyde güvenlik
önlemleri alınacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından mobil uygulamamız aracılığıyla ve kameranıza erişim sağlayarak
toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz durumunda
Kanun’un 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından açık rızaya dayanılarak işbu aydınlatma
metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
    öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [mipsmedical.com] den ulaşabileceğiniz [MIPS
LABORATUVAR AR-GE YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ] Veri Sahibi Başvuru Formu’nu
doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep
edilebilecektir.

MIPS LABORATUVAR AR-GE YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

[MIPS LABORATUVAR AR-GE YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ] Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda kişisel verilerimin, uygulama
yoluyla sağlanan hizmetler doğrultusunda sperm kalitemin ölçülmesi ve kişiye özel pazarlama veya
tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmesini ve yurt içinde ve yurt dışında
bulunan ilgili tedarikçilerle kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kurumlara aktarılmasını sağlık
verilerimin ilaç ve cihaz firmalarına aktarılmasını kabul ediyorum.